arianpersian

بررسی اجمالی عهد عتیق و جدید

لغت عبری معمول برای عهد و پیمان، واژة «بریث» است. اصطلاحات مربوط به معنای عهد و پیمان در زبان آرامی قدیم اشاره ضمینه سوگندی دارد که در معاهده ها و قراردادهای
عالیترین شکل عهد و پیمان، پیمانی است که میان انسان و خدا بسته میشود. ارتباط خدا با قومش در سرتاسر کتابمقدس از طریق واژۀ عهد، شرح داده است.بین افراد ادا می شده است. در برخی فرهنگها رایج بوده که گاو جوانی را به دو قطعه تقسیم کرده، پاره ای از آن در طرفی و پاره ای دیگر را در طرف مقابل قرار می دادند و عهد کنندگان از میان این قطعه ها عبور می کردند. این عمل، طرفین معاهده و پیمان راملزم به رعایت مفاد پیمان کرده، و یا اینکه این عمل به معنای ضمانت تحقق مفاد و پیمان منعقد شده تلقی می شد. عهد يك بار جاري مي‌شود. با کسی یا چیزی منعقد می شود و گویی در این حال، طرفین متعهد و ملزم بهانجام کار یا قولی می شوند و در صورت عدم رعایت مفاد آن باید متحمل خسارات از تخلف خود گردند.
در کتابمقدس نام خاص خدا در عهد، یهوه است. او اشتیاق دارد تا با قوم خود ارتباط داشته باشد، پر از محبت است، توجه او برای رهایی بشر از گناه است.399929_182613105170163_100002644252715_303002_440137351_n1
البته خدا در کلامش فرموده بود که در آینده عهدی جدیدی نیکوتر از عهد قبلی با قوم خود خواهد بست. ارمیا31: 31 الی24.
عیسی مسیح مؤسس هر دو عهد (دیاتکه) است.
دو اصل در تمام عهدهای خدا وجود دارد:
1) خدا به تنهایی به عهدهای خود را برقرار میسازد.
2) از انسان انتظار دارد که با اطاعت آن را بپذیرد.
نخستین عهد خداوند با آدم است، او امر کرد در باغ عدن از همۀ درختان و میوه ها می توانی بخوری جز از «درختشناخت نیک و بد و حیات ابدی» که اگر از آن بخوری، خواهی مرد.
در نتیجۀ این نافرمانی و شکستن عهد به رنج و درد فراوان دچار شدند. گناه وارد دنیا شد.
1. متوجه شدند عریان هستند
2. زمین لعنت شد
3. مانند خدا عارف شناخت نیک و بد شدند
4. از درخت حیات محروم شدند
5. از باغ عدن بیرون انداخته شدند
مسیح آخرین عهد خدا با انسان، عهد پیداش 3: 15 را کامل می کند.
این مرگ با تولد تازه در مسیح مغلوب می شود.
عهد خدا با نوح؛
در زمان شرارت خدا نوح را عادل و کامل دید. از او می خواهد کشتی بسازد، از طریق اطاعت از خدا و ساختن کشتی این عهد استوار می شد. خدا شرارت را با سیل از بین برد، که نمونه های از نابودی شرارت ابدی است،2 پطرس2: 5 و 2 : 9-10. خداوند با نوح عهد خود بست؛
1. بارور و کثیر شوید
2. گوشت و میوه زمین را بخورند ولی خون آن را هرگز!
3. کشتن با کشتن تنبیه می شود
4. عهد را با رنگین کمان نشانه نشانه گذارد
5. هرگز خدا زمین را با سیل از بین نمی برد
این پیمان در ایام کلیسا دست نخورده باقی مانده است. قوانین تغذیه برداشته شده، مرقس 7 : 19 و اعمال 15 : 20.
دنیا هرگز با آب خراب نمی شود بلکه با آتش،2 پطرس 3: 10.
عهد خدا با ابراهیم، از طریق عهد وارد مشارکت با ابراهیم شد. اجرای این عهد با ایمان و اطاعت امکان پذیر بود. نشانۀ آن هم ختنۀ فرزند ذکور خانواده بود. این عهد ابدی بود. فرزند ابراهیم یعنی اسحق برای ادامۀ یافتن این عهد می بایست مطیع باشد. یعقوب نیز برای تجدید عهد خدا با ابراهیم می بایست با ایمان و اطاعت این عهد را نگاه می داشت.
خدا با قوم خود (موسی) نیز عهد می بندد، تثنیه29: 1، دو اصل مهم، خدا به تنهایی به عهدهای خود را برقرار می سازد. از انسان نیز انتظار دارد که با اطاعت آن را بپذیرد.
در این عهد، خدا بعد از رهایی نسل ابراهیم از مصر به آنها وعدۀ سرزمین جدید را می دهد. خدای آنها باشد و آنها قوم او.
لازمۀ ماندن در این عهد، آنها می بایست از شریعت داده شده توسط موسی اطاعت کنند. پذیرفتن اطاعت از شریعت خدا بصورت یکی از شرایط عهد درآمد. این اطاعت باید خالصانه می بود.
در صورتی اینکه قوم تعهدات خود را نسبت به خدا بجا نیاورند، عهد فسخ خواهد شد. مجازات ناطاعتی، اخراج از قوم و تبعید و مرگ بود.
هدف بستن این پیمان، برکت یافتن سایر قومها، ارتباط آنها با خدا بود.
بعد از سرگردانی40 سالۀ آنها، مجدداً خدا با آنها در دشت موآب عهد خود را تجدید کرد.
عهد خدا با داوود، دوم سموئیل 7: 16.
ماهیت عهد، شبیه عهده ای قبلی خداست. در صورت اطاعت داوود، سلطنت به سلیمان منتقل می شد و او معبد را می ساخت. در صورت اطاعت سلطنت آنها ابدی خواهد بود.
اوج وعدۀ خدا این بود؛ از خانوادۀ داوود، مسیح موعود و پادشاهی ابدی مسیح ظاهر می شد. در نهایت وعدۀ پیدایش3: 15، شکست شیطان تحقق می پیوست.شخصیت خدا در عهد عتیق و عهد جدید.”خدای عهد عتیق خدای خشم است و خدای عهد جدید خدای محبت.”برای مثال، در تمام عهدعتیق، شخصیت خدا”خدایی است دلسوز و پر از فیضکه درخشم آهسته و پر از محبت و وفاداریست.” (خروج34 : 6، اعداد14 : 18، تثنیه4 :31، مزمور86 : 5 و15، 108: 4، 145: 8 ). در حالیکه در عهدجدید، محبت و رحمت خدا حتی خیلی بیشتر و کاملتر نشان داده شده است و این بخاطر این حقیقت است که “خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانة خود را داد تا هرکه بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد.” یوحنا 3 : 16. در تمام عهدعتیق، همچنین ما می بینیم که خدا با قوم خود طوری رفتار می کند که یک پدر با محبت با فرزندش رفتار می کند. وقتی آنها عمداً برعلیه او گناه می کردند و شروع به پرستش بتها می نمودند، خدا آنها را تنبیه می کرد. درحالیکه، هر وقتکه از بت پرستی خود توبه می کردند، او آنها را نجات می داد.وقتی ما کتابمقدس را مطالعه می کنیم، بوضوح می بینیم که خدای عهد عتیق جدید یکیست. با اینکه کتابمقدس از66 کتاب تشکیل شده است که در دو قاره، به سه زبان، در مدت زمانی1500 سال و بوسیلة بیش از40 نویسنده، نوشته شده است، با اینحال تمام آنها از ابتدا تا به انتها هماهنگ بوده هیچ تناقضی با هم ندارند.
در آن ما می بینیم که خدای با محبت، پر از فیض، و عادل با انسان گناهکار در موقعیتهای مختلف چگونه عمل می کند. حقیقتاً، کتابمقدس نامة عاشقانة خدا به انسان، عشق خدا به خلقتش، بخصوص به انسان، در تمام کلام واضح است. در تمام کتابمقدس می بینیم که خدا با محبت و فیضش مردم را به برقراری رابطه ای مخصوص با خود فرا می خواند، نه بخاطر اینکه آنها لیاقت این رابطه را دارند، بلکه چون او خدایی پر از فیض و رحمت، در خشم آهسته و پر از مهربانی و حقیقت است.
در عین حال ما خدایی قدوس و داوری عادل را می بینیم کسانی را که از کلام او اطاعت نمی کنند و از پرستش او خودداری می نمایند، و در عوض به پرستش خدایان ساخته شده بدست خود بر می گردند، داوری می کند.
عهد عتیق،
به موجب عهدعتیق، نجات و ارتباط صحیح با خدا بوسیلۀ ایمانی بود که از طریق اطاعت از قوانین و نظام قربانیها ابراز می گردید.
قربانی کردن. به قوم خدا سنگینی گناه را تعلیم می داد.
راهی را برای نزدیک آمدن قوم خدا از طریق ایمان، اطاعت و محبت را فراهم می ساختند. بسوی قربانی کامل مسیح برای گناهان نسل بشر اشاره دارند.
1) در عهد عتیق، رابطۀ انسان با خدا گسسته می گردد.
2) در عهد عتیق، درد و رنج، سختی و مشقت، غم و غصه وارد زندگی بشر می گردد.
3) در عهد عتیق، جدایی انسان از خدا او را به ظلمت روحانی یعنی به اسارت شیطان می برد.
عهد جدید،
عهد جدید یک پیمان، وعده، اراده، عهد نهایی و اظهار توجه به بخشیدن فیض و برکت الهی به اشخاص است که با اطاعت ایمان به خدا پاسخ مثبت می دهند.
در عهد جدید، گناهان بشر آمرزیده خواهد شد. خدا طبیعت جدیدی خواهد بخشید. ارتباط نزدیک با خدا و همنوعان خود. تجربیات عمیقتری در روح القدس.
در عهد جدید قربانی مسیح برتر است از قربانیهای عهد عتیق است.
عهد جدید را می توان عهد روح القدس نامید. چون او به انسان قدرت می بخشد.
با آمدن عهد جدید، عهد عتیق فسخ گردیده است.
برکات عهد جدید کدامند؟
1) تمام گناهان ما بوسیلۀ عیسی مسیح برداشته شده است، و نام ما در دفتر حیات ثبت می گردد، کولسیان 2: 14.
2) در عهد جدید، بوسیلۀ اطاعت مسیح از زیر لعنت آزاد می شویم، غلاطیان3: 13 و 14.
3) عهد جدید، روح است و احام خدا بر روی قلبهای ما نوشته می شود.
4) در عهد جدید، توسط خون مسیح ما به خدا نزدیک می شویم، تمام برکات الهی بما داده می شود، مقدسین، عادلین، فرزندان و وارثین خدا خوانده می شویم.
5) در عهد جدید، همۀ انسانها می توانند به حضور خدا بروند.
6) در عهد جدید، ما اطمینان دریافت شفا داریم.
7) در عهد جدید، ما شفیعی داریم که به اسم او می توانیم جواب دعا بگیریم، در نام او نجات هست.
8) عهد جدید، عهد فیض است.
9) خون مسیح در عهد جدید، خیلی برتر است.
10) در عهد جدید ما محبت خدا را عملاً بر روی صلیب می بینیم.
11) در عهد جدید، حضور روح القدس را بطور دائمی بر فرزندان خدا می بینیم.
12) عهد جدید ما را مطمئن می سازد، بخشیده شده ایم، پذیرفته شده ایم، اطمینان نجات داریم، حیات جاودان داریم، فرزند خدا هستیم، حضور روح القدس در ما، پیروزی بر شریر، و گناه و مرگ.
13) در عهد جدید خدای ثروتمند ما را از نظر روحانی ثروتمند می سازد

Advertisements
This entry was published on December 23, 2012 at 5:29 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: