arianpersian

روح‌القدس خود خدا است

387113_394528760610583_1191149466_n1387113_394528760610583_1191149466_n1

 روح‌القدس خود خدا است. او یکی از سه شخصیت تثلیث است. همه مسیحیان ایمان دارند که خدا                    در ذات خود، واحد است،  اما در عین حال، همواره در این ذات واحد، سه شکل یا حالت هستی وجود دارد که هر سه کاملا خدا هستند؛ این سه شکل یا حالت عبارتند از : «پدر» ما که در آسمان است، «پسر» که به زمین آمد و انسان شد، و «روح‌القدس» که در قلب ایمانداران زندگی می‌کند. عیسی مسیح و روح‌القدس بخشهایی از خدا نیستند؛ آنان به شکل کامل خدا هستند. درک این موضوع برای ما مشکل است، اما این حقیقتی است که در کتاب مقدس تعلیم داده شده است. برای مثال، هنگامی که عیسی تعمید گرفت، روح‌القدس به شکل کبوتری بر او نازل شد و پدر از آسمان سخن گفت و فرمود: «تو پسر حبیب من هستی»(مرقس ۱: ۹-۱۱). عیسی به ما فرمود که به اسم اب و ابن و روح‌القدس تعمید دهیم (متی ۲۸: ۱۹). پولس رسول چنین دعا کرد: فیض خداوند و محبت خدا و شراکت روح‌القدس با جمیع شما باد (دوم قرنتیان ۱۳: ۱۴). سه شخصیت تثلیث پیوسته در کنار یکدیگر ذکر شده اند (افسسیان ۲: ۱۸؛ ۴: ۴-۶؛ یهودا ۲۰: ۲۱).

 

هر سه شخصیت یعنی پدر، پسر و روح‌القدس از یکدیگر متمایزند (یوحنا ۱۴: ۱۶-۱۷، ۲۶ ۱۶: ۷-۱۵؛ اول قرنتیان ۱۲: ۴-۶؛ اول پطرس ۱: ۲). اما آنان در عین حال با یکدیگربرابرند. هر سه شخصیت «خدا» خوانده می‌شوند (یوحنا ۶: ۲۷؛ عبرانیان ۱: ۸؛ اعمال ۵: ۳-۴). هر سه حیات می‌بخشند (یوحنا ۵: ۲۱؛ رومیان ۸: ۱۱). هر سه حرمتی را که شایستۀ خدا است، دریافت می‌دارند (یوحنا ۵: ۲۳؛ دوم قرنتیان ۱۳: ۱۴). هر سه ازلی هستند (یوحنا ۱: ۱؛ عبرانیان ۹: ۱۴).

 

شعلۀ روح‌القدس را می‌توان اطفا کرد (اول تسالونیکیان ۵: ۱۹). اما روح‌القدس نوعی نیرو یا انرژی نیست. او نیز دارای شخصیت است، روح‌القدس نیز همانند دیگر اعضای تثلیث، در رابطه خود با ما، شخصیت دارد. او سخن می‌گوید (اعمال ۱۳: ۲)؛ می‌تواند محزون شود (اشعیا ۶۳: ۱۰؛ افسسیان ۴: ۳۰)؛ و می‌تواند مورد بی حرمتی قرار گیرد (عبرانیان ۱۰: ۲۹). سخن گفتن بر ضد روح‌القدس کفر گویی قلمداد می‌شود و گناهی است که آمرزیده نخواهد شد (مرقس ۳: ۲۸-۲۹).

 

روح‌القدس با پدر و پسر یکی است . ما می‌توانیم این امر را در رومیان ۸: ۹-۱۰ مشاهده کنیم؛ در این آیه ها، کلمات «روح‌القدس» «روح خدا”، «روح مسیح»، و «مسیح» به طور هم معنی به جای یکدیگر بکار می‌روند و همه به معنی «خدا» هستند. این یکی بودن بدین معنی نیست که هویت پدر و پسر و روح‌القدس یکی است. پسر پدر نیست، بلکه پسر یگانه پدر است (یوحنا ۳: ۱۶)؛ و روح‌القدس نیز پدر و پسر نیست، بلکه توسط پسر و پدر فرستاده می‌شود (یوحنا ۱۵: ۲۶). اما فکر، اراده و هدف هر سه شخصیت واحد است، همانگونه که ذاتشان نیز واحد است. برخی خدای تثلیث را به تخم مرغی تشبیه کرده اند که از سه بخش پوسته، سفیده و زرده تشکیل شده، اما هر سه با هم تخم مرغ را تشکیل می‌دهند. اما خدا سه بخش ندارد، زیرا او ذات واحد است. همچنین برخی نیز تشبیه آب را به کار می‌برند که به سه شکل آب، یخ و بخار وجود دارد، اما در اصل یک چیز واحد است. در مقایسه قبلی، این تشبیه مناسب تر است، زیرا در هر سه شکل، ماده واحدی دیده می‌شود. اما مشکل این تشبیه آن است که آب همزمان نمی‌تواند در هرشکل وجود داشته باشد، در حالی که خدا در آن واحد، دارای سه شخصیت است (مرقس ۱: ۱۰-۱۱).

بهتر است خدای پدر را نویسنده‌ای در نظر بگیریم که نمایشنامه‌ای می‌نویسد. نمایشنامه نمایانگر دنیایی است که ما در آن زندگی می‌کنیم. نویسنده شخصیتی را در نمایشنامه جای می‌دهد که شخصیت وی دقیقا همانند شخصیت خود او است. این شخصیت که دقیقا شبیه نویسنده نمایشنامه است، عیسی است. روح نویسنده نیز در کل اثر دیده می‌شود و بر همۀ شخصیت‌های نمایشنامه اثر می‌گذارد و به یک شخصیت قوت بخشیده، از دیگری قوت را باز می‌ستاند. این روح نیز شبیه روح‌القدس است که در جهان فعال است.

 

رسول Apostle

لغت فوق به معنای فرستاده، پیام آور می باشد.

برای درک مفهوم و معنی رسول در دوران عهد جدید، ضروری است که به ادبیات باستان و یهود، بطور همزمان نگاه کنیم.  در یونان باستان، یک تفاوت اساسی بین یک پیامبر و رسول وجود داشته است. یک رسول نه تنها پیامبر بوده بلکه نماینده و نشان دهنده شخصی بوده که او را فرستاده است.

در دوران اولیه یهودیت، رسول به شخصی گفته می شد که از طرف پدر سالار قوم یا پادشاه برای جمع آوری موقوفات و نذریات، برای یهودیان آواره و نیازمند، فرستاده می شده است.

 

برای درک و مفهوم کلمه رسول در عهد جدید، احتیاج نیست که بصورتی عمیق، عهد جدید را مورد بررسی قرار دهیم. برای کشف منشاء اینکه چرا مسیحیان از این لغت استفاده می کرده اند، می توانیم بدون درنگ به مفهوم طبیعی آن مراجعه کنیم. رسول اصطلاحی بود که توسط مسیح استفاده می شد، باید به یاد داشته باشیم که آن لغتی آرامی بوده که معادل معنی اصلی کلمه یونانی بوده است.

دوازده  در تاریخ عهد جدید، ما برای اولین بار میشنویم که مسیح، دوازده شاگرد را خواند تا آنها را جهت خدمت بشارتی به روستاها بفرستد. مسیح آنها را برای بازگو کردن تعلیماتش به عموم مردم در اولین مرحله اعزام می کند. و عیسای مسیح دوازده شاگرد خود را، رسول می نامد. مسیح در آخرین کلام خود به آنها می گوید که بروند وتمام قومها را شاگرد وی سازند.

زمانی که ما کتاب اعمال را می خوانیم، کلمه « رسول » به صورتی متداول برای یازده شگرد مسیح مورد استفاده قرار می گیرد. سپس متیاس را بجای یهودای اسخریوطی انتخاب و دوازده نفر شدند.

منابع کتاب مقدس: مرقس باب ۳ و ۶ – لوقا باب ۶ و ۹ – متی باب ۱۰ – اعمال باب ۱ و ۲

مرقس باب ۳ آیه ۱۴  ۱۴ و دوازده‌ نفر را مقرر فرمود تا همراه‌ او باشند و تا ایشان‌ را بجهت‌ وعظ‌ نمودن‌ بفرستد،

مرقس باب ۶ آیه ۳۰  ۳۰ و رسولان‌ نزد عیسی‌ جمع‌ شده‌، از آنچه‌ کرده‌ و تعلیم‌ داده‌ بودند او را خبر دادند.

لوقا باب ۶ آیه ۱۳  ۱۳ و چون‌ روز شد، شاگردان‌ خود را پیش‌ طلبیده‌ دوازده‌ نفر از ایشان‌ را انتخاب‌ کرده‌، ایشان‌ را نیز رسول‌ خواند.

متی باب ۱۰ آیه ۱  ۱ و دوازده‌ شاگرد خود را طلبیده‌، ایشان‌را بر ارواح‌ پلید قدرت‌ داد كه‌ آنها را بیرون‌ كنند و هر بیماری‌ و رنجی‌ را شفا دهند.

لوقا باب ۹ آیه ۱  ۱ پـس‌ دوازده‌ شاگـرد خـود را طلبیـده‌، به ایشان‌ قوت‌ و قدرت‌ بر جمیع‌ دیوها و شفا دادن‌ امراض‌ عطا فرمود.

اعمال باب ۱ آیه ۲  ۲ تا آن‌ روزی‌ که‌ رسولان‌ برگزیده‌ خود را به‌ روح‌القدس‌ حکم‌ کرده‌، بالا برده‌ شد.

اعمال باب ۱ آیه ۲۶  ۲۶ پس‌ قرعه‌ به‌ نام‌ ایشان‌ افکندند و قرعه‌ به‌ نام‌ متیاس‌ برآمد و او با یازده‌ رسول‌ محسوب‌ گشت‌

اعمال باب ۲ آیه ۴۲  ۴۲ و در تعلیم‌ رسولان‌ و مشارکت‌ ایشان‌ و شکستن‌ نان‌ و دعاها مواظبت‌ می‌نمودند.

برگرفته از تفسیر کاربردی عهد جدید

   

Advertisements
This entry was published on December 24, 2012 at 11:38 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: