arianpersian

حقایق در مسیح بودن

حقایق در مسیح بودن

(In-Christ Realities)

در رساله های عهد جدید، عباراتی مانند «در مسیح»، «با مسیح»، «بواسطۀ مسیح» و «در او» را می بینیم. این عبارات برخی از مزایایی که ما به عنوان افراد مومن داریم را آشکار می کند به دلیل آنچه مسیح برای ما انجام داده است.وقتی که ما خود را آنچنان می بینیم که خدا ما را می بیند، در مسیح، می توانیم آنطور که خداوند می خواهد زندگی کنیم. خادم شاگردساز خواهان این است که به شاگردانش یاد بدهد که در مسیح هستند و اینگونه آنها را کمک می کند که به بلوغ معنوی و روحانی برسند

اول،«در مسیح» بودن یعنی چه؟

زمانی که دوباره متولد می شویم در بدن عیسی قرار می گیریم و به لحاظ روحانی با او یکی می شویم.بیایید نگاهی به آیاتی از رساله های عهد جدید که این مسئله را تایید می کنند بیندازیم

همانگونه ما نیز در عین کثرت، پیکر واحدی در مسیحهستیم (رومیان5:12، همراه با تاکید

اما هر که به خداوند بپیوندد روحاًبا او یکی است (اول قرنتیان 17:6، همراه با تاکید.

باری، شما جمعاً بدنمسیح و فردا فرد عضوی از اعضای بدن او هستید (اول قرنتیان 27:12، همراه با تاکید

مایی که به عیسی مسیح ایمان آورده ایم باید خود را پیوسته به او، عضوی از بدن او بدانیم و به لحاظ روحی خود را با اویکی ببینیم. او در ما و ما در اوییم

در آیۀ زیر برخی از مزایایی که ما به دلیل بودن در مسیح داریم را می بینیم

خدا شما را با مسیح متحد ساخت

و مسیح را برای ما حکمت، نیکی مطلق، پاکی و آزادی گردانیده است (اول قرنتیان 30:1، همراه با تاکید.

در مسیح ما عادل («گناهکار»نیستیم و آنچه درست است را انجام می دهیم)، پاک (جزئی از پاکانی که خداوند از آنها استفاده می کند) و آزاد(از برده داری خریده شده) هستیم. ما منتظر نیستیم که در برهه ای از زمان عادل، پاک و آزاد شویم.بلکه همۀ اینها را داریم چرا که در مسیح هستیم

در مسیح گناهان قبلی ما بخشیده می شوند

و ما را از قدرت‌ ظلمت‌ رهانيده‌، به‌ ملكوت‌ پسر محبّت‌ خود منتقل‌ ساخت‌، كه‌ در وي‌ فديه‌ خود يعني‌ آمرزشگناهان‌ خويش‌را يافته‌ايم‌. (کولسیان13:1-14، همراه با تاکید

توجه کنید که این آیات هم می گویندکه ما دیگر در پادشاهی شیطان و در قلمرو تاریکی نیستیم، بلکه اکنون در ملکوت نور، در پادشاهی عیسی مسیح هستیم

پس‌ اگر كسي‌ در مسيح‌باشد، خلقت‌ تازه‌اي‌ است‌؛ چيزهاي‌ كُهنه‌ درگذشت‌، اينك‌ همه‌ چيز تازه‌ شده‌ است‌ (دوم قرنتیان 17:5، همراه با تاکید

خداوند را ستایش کنید که با بودن در مسیح تبدیل به«مخلوقی دیگر»می شوید، مثل کرمی که تبدیل به پروانه می شود! به روح شما ماهیتی جدید داده می شود.قبلاً ماهیت خودخواه شیطانی در روحتان داشتید اما حالا تمام زندگی گذشتۀ شما «مرده است

برکات بیشتر در مسیح

(More Blessings in Christ)

زيرا همگي‌ شما بوسيله‌ ايمان‌ در مسيح‌عيسي‌، پسران‌ خدا مي‌باشيد(غلاطیان 26:3، همراه با تاکید

آیا فوق العاده نیست که همۀ ما فرزندان خدا هستیم و از روح او متولد شده ایم؟ زمانی که در دعاهایمان نزد او می رویم، به او نه تنها به عنوان خداوندمان بلکه به عنوان پدرمان نزدیک می شویم

زیرا ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسیاز نو آفریده است تا آن کارهای نیکوئی را که او قبلا برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم ، بجا آوریم(افسسیان 10:2، همراه با تاکید.

خداوند نه تنها ما را آفریده است، بلکه او ما رادر مسیح آفریده است. به علاوه خداوند بر عهدۀ همۀ ما کاری را مقدر کرده است که انجام دهیم، «اعمال نیک… قبلاً مقدر شده.»همۀ ما سرنوشتی الهی داریم.

او را كه‌ گناه‌ نشناخت‌، در راه‌ ما گناه‌ ساخت‌ تا ما در وي‌ عدالت خدا شويم‌ (دوم قرنتیان 21:5، همراه با تاکید

عدالتی که ما به دلیل اینکه در مسیح هستیم داریم، در واقع عدالت خداوند است.زیرا خداوند توسط روح القدس در ما ساکن شد و ما را تغییر داد.اعمال خوب ما در واقع اعمال خداوند از طریق ما است

با وجود همۀ این چیزها ، بوسیلۀ او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود، (رومیان37:8، همراه با تاکید).

منظور پولس از «این چیزها»چیست؟ آیاتی که بعد از این آیه در رومیان می آیند نشان می دهند که «این چیزها»رنج ها و آزمایشاتی هست که مومنان تجربه می کنند.حتی زمان شهادت هم ما پیروز هستیم حتی اگر جهان ما را قربانی بداند. ما به وسیلۀ عیسی کاملاً پیروز می شویم زیرا زمانی که می میریم به بهشت می رویم!

من به وسیله مسیحکه مرا تقویت می کند ، به انجام هر کاری قادر هستم (فلیپیان13:4، همراه با تاکید).

به وسیلۀ مسیح هیچ چیزی برای ما غیر ممکن است زیرا خداوند به ما قدرت و توانایی می دهد.ما می توانیم هر کاری که او بخواهد انجام دهیم.

و خدای من همۀ احتیاجات شما را با ثروت عظیم خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد (فلیپیان19:4، همراه با تاکید).

می توانیم انتظار داشته باشیم که خداوند احتیاجات ما را برطرف کند اگر ملکوت او را بجویم و بپویم.خداوندمان شبان ماست و از گلۀ خود مراقبت می کند!

موافقت با آنچه خداوند می گوید

(Agreeing With What God Says)

متاسفانه برخی از ما آنچه خداوند دربارۀ ما می گوید را باور نمی کنیم، چنانچه از صحبت های ما که بر خلاف گفته های انجیل است، مشهود است.به جای گفتن اینکه «من به وسیله مسیحکه مرا تقویت می کند ، به انجام هر کاری قادر هستم»می گوییم،«فکر نمی کنم بتوانم این کار را انجام دهم

چنین گفته هایی همان است که در انجیل به عنوان «خبر بد» از آن یاد شده چرا که با سخنان خداوند در تناقض هستند (اعداد32:13 را ببینید). اما اگر قلب هایمان پر از کلام خداوند باشد، پر از ایمان خواهیم بود و آنچه می گوییم و باور داریم همانی است که کتاب مقدس می گوید.

بیاناتی بر طبق انجیل

(Some Biblical Declarations)

باید باور کنیم و بگوییم که آنچه خداوند می گوید هستیم.

باید باور کنیم و بگوییم که آنچه خداوند می گوید قادر به انجامش هستیم، می توانیم انجام دهیم

باید باور کنیم و بگوییم که خداوند همانی است که خود می گوید.

باید باور کنیم و بگوییم که خداوند آنچه که وعدۀ انجامش را داده است، انجام خواهد داد.

در اینجا بیاناتی بر طبق کتاب مقدس می بینیم که همۀ مومنان می توانند جسورانه اعلام کنند. همۀ آنها لزوماً حقایق مربوط به بودن در مسیح نیستند اما بر طبق کتاب مقدس درست هستند.

من در مسیح آزاد، عادل و پاک هستم (اول قرنتیان 30:1را ببینید).

من از قلمرو تاریکی رها و به پادشاهی پسر خداوند، ملکوت نور و روشنایی راه یافتم (کولسیان13:1 را ببینید).

تمام گناهان من در مسیح بخشیده شده اند (افسسیان7:1 را ببینید).

من مخلوقی جدید در مسیح هستم، زندگی قبلی من مرده است (دوم قرنتیان 17:5را ببینید).

خداوند از پیش برای من اعمال نیکی را تعیین کرده است که انجام دهم (افسسیان10:2 را ببینید).

من در مسیح در حظور خداوند عادل شده ام (دوم قرنتیان 21:5را ببینید).

من در همه چیز به وسیلۀ مسیح که مرا دوست دارد کاملاً موفق می شوم(رومیان 37:8 را ببینید).

من همۀ کارها را از طریق مسیح که به من قدرت داد انجام می دهم(فلیپیان 13:4 را ببینید).

خداوند همۀ احتیاجات من را با ثروت عظیم خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد (فلیپیان19:4 را ببینید).

من فراخوانده شده ام که مقدس باشم (اول قرنتیان2:1 را ببینید).

من فرزند خداوند هستم(یوحنا12:1؛ اول یوحنا 1:3-2را ببینید).

بدن من معبد روح القدس است (اول قرنتیان 19:6را ببینید).

دیگر من نیستم که زندگی می کنم بلکه مسیح است که در من زندگی می کند (غلاطیان20:2 را ببینید).

من از قلمرو شیطان رها شده ام (اعمال رسولان 18:26را ببینید).

عشق خداوند به وسیلۀ روح القدس بر قلب من سایه افکنده است (رومیان5:5 را ببینید).

او که در من است بزرگ‌تر است از آن (شیطان) که در جهان است (اول یوحنا 4:4را ببینید).

من توسط همۀ برکات روحانی که در مسیح است، تقدیس شده ام(افسسیان3:1 را ببینید).

من با مسیح در مکانهای بهشتی نشسته ام، بالاتر از ارواح شیطانی(افسسیان 4:2-6 را ببینید).

از آنجایی که من خداوند را دوست دارم و بنا بر هدف او خوانده شده ام، او همه چیز را برای خیریت محیا می کند (رومیان28:8 را ببینید).

اگر خداوند با من است چه کسی می تواند بر ضد من باشد؟ (رومیان31:8 را ببینید).

هیچ چیز نمی توند مرا از عشق مسیح جدا کند (رومیان35:8-39 را ببینید).

همه چیز برای من ممکن است زیرا من فردی مومن هستم(مرقس 23:9 را ببینید).

من کاهن خداوند هستم(مکاشفه6:1 را ببینید).

من فرزند خداوند هستم و از این جهت روح او مرا هدایت می کند (رومیان14:8 را ببینید).

چون من خداوند را پیروی می کنم، مسیر زندگی من روشن تر و روشن تر می شود (امثال 18:4 را ببینید).

خداوند به من عطایای خاصی انجام داده است تا برنامۀ او را انجام دهم (اول پطرس 10:4-11را ببینید).

من می توانم روح های پلید را بیرون کنم و دست بر روی بیماران گذارده آنها را شفا دهم (مرقس17:16-18 را ببینید).

خداوند همیشه من را در مسیح به سمت پیروزی هدایت می کند (دوم قرنتیان 14:2را ببیند).

من سفیری برای مسیح هستم(دوم قرنتیان 20:5را ببینید).

من زندگی جاوید دارم(یوحنا16:3 را ببینید).

هر چه در دعاهایم می خواهم، ایمان دارم که به دست می آورم (متی22:21 را ببینید).

به وسیله زخمهای مسیح شفا یافته ام(اول پطرس 24:2 را ببینید).

من نمک زمین و نو جهانم(متی13:5-14 را ببینید).

منوارث خدا و هم ارث با مسیح هستم (رومیان17:8 را ببینید).

من از نژادی برگزیده و کاهنی هستم که به پادشاهی رسیده ام. من از ملتی مقدس و بخشی از قوم خاص خدا هستم (اول پطرس 9:2 را ببینید).

من عضوی از بدن مسیح هستم (اول قرنتیان 27:12).

خداوند

شبان‌ من‌ است‌؛ محتاج‌ به‌ هيچ چيز نخواهم‌ بود(مزمور 1:23 را ببینید).

خداوند مدافع جان

من‌ است‌؛ از كه بترسم‌؟ (مزمور1:27 را ببینید).

خداوند با دادن عمر طولانی مرا خشنود خواهد کرد (مزمور 16:91 را ببینید).

مسیحغم‌هاي‌ ما را بر خود گرفت‌ و دردهاي‌ ما را بر خويش‌ حمل‌ نمود (اشعيا4:53-5 را ببینید).

خداوند یاری دهندۀ من است، پس نخواهم ترسید (عبرانیان6:13 را ببینید).

بار تمام نگرانی های خود را به دوش او می گذارم، زیرا او همیشه در فکر من است (اول پطرس 7:5 را ببینید).

در مقابل ابلیس مقاومت می کنم تا از من بگریزد (یعقوب 7:4 را ببینید).

اگر به خاطر مسیح جان خود را از دست دهم در واقع آن را به دست می آورم (متی25:16 را ببینید).

من غلام خداوند هستم(اول قرنتیان 22:7را ببینید).

برای من زندگی در مسیح است و مردن به دست آوردن است (فلیپیان21:1 را ببینید).

من تابع کشور آسمانی هستم (فلیپیان20:3 را ببینید).

خداوند کار نیکویی را که در من شروع کرده است به پایان خواهد رساند (فلیپیان6:1 را ببینید).

خداوند در من در عمل است تا خشنودی خود را به انجام رساند (فلیپیان13:2 را ببینید).

اینها تنها بخش کوچکی از اظهارات مثبت بود که بر طبق کلام خداوند می توان ساخت.بسیار خوب است اگر عادت به گفتن این جملات داشته باشیم تا زمانی که حقیقت موجود در آنها عمیقاً در قلبمان جای بگیرند.و باید به هر کلمه ای که از دهانمان بیرون می آید کاملاً دقت داشته باشیم تا چیزی بر خلاف آنچه خداوند گفته است نگوییم

سوال: آیا عیسی خداست؟ آیا او هرگز ادعا نمود که خداست؟
جواب:

عبارت “من خدا هستم” در هیچ جای کتابمقدس از زبان عیسی مسیح نقل نشده است. ولی این به آن معنی نیست که او ادعای خدائی نکرده است. بطور مثال اگر به یوحنا 30:10 مراجه کنیم، عیسی مسیح را می بینیم که ادعا نمود: “من و پدر یک هستیم.” شاید در اولین نگاه بنظر نرسد که او اشاره به الوهیتش می کند، ولی عکس العمل یهودیان نسبت به سخنان او ثابت می کند آنها منظور او را به خوبی درک کردند. “یهودیان در جواب گفتند، “بسبب عمل نیک تو را سنگسار نمی کنیم بلکه بسبب کفر زیرا تو انسان هستی و خود را خدا می خوانی.” (یوحنا 33:10). یهودیان به خوبی فهمیدند که عیسی خود را خدا می داند. آیات بعدی نشان می دهند که عیسی مسیح نه با برداشت آنان مخالفت کرد و نه سعی کرد آن را اصلاح کند. این ها همه اشاره به این واقعیت می کند که عیسی ادعای خدائی کرد. “من و پدر یک هستیم.” (یوحنا 30:10). این ادعا در یوحنا 58:8 نیز دیده می شود: “عیسی بدیشان گفت: “آمین آمین بشما می گویم که پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود من هستم.” و یهودیان مجدداً قصد سنگسار کردن او کردند. (یوحنا 59:8) تنها دلیل یهودیان برای سنگسار کردن عیسی این بود که آنان او را بخاطر ادعای الوهیت کافر می شمردند.

یوحنا 1:1 می گوید: “… و کلمه خدا بود…” و در یوحنا 14:1 می خوانیم: “و کلمه جسم گردید….” این آیات به وضوح تعلیم می دهند که عیسی خداست. اعمال 28:20 به ما می گوید: “پس نگاه دارید خویشتن و تمامی آن گله را که روح القدس شما را بر آن اُسقُف مقرّر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است.” چه کسی کلیسا را به خون خود خریده است؟ عیسی مسیح. ولی اعمال 28:20 می گوید “خدا … آن را به خون خود خریده است.” پس عیسی همان خداست.

توما، یکی از شاگردان مسیح، اینچنین اعتراف کرد: “… ای خداوند من، و ای خدای من” (یوحنا 28:20). و مجدداً عیسی را می بینیم که سعی نکرد کلام او را اصلاح کند. تیطس 13:2 ما را تشویق می کند تا منتظر آمدن خدا و نجات دهندۀ خود عیسی مسیح باشیم. (دوم پطرس 1:1 را نیز ملاحظه کنید) خدای پدر در عبرانیان 8:1 در بارۀ عیسی مسیح چنین می گوید: “امّا در حق پسر، ای خدا تخت تو تا ابدالآباد و عصای ملکوت تو عصای راستی است.”

در کتاب مکاشفه فرشته به یوحنای رسول تعلیم می دهد که فقط خدا را پرستش کند (مکاشفه 10:19). در اناجیل عیسی مسیح بارها مورد پرستش واقع شد (متی 11:2؛ 33:14؛ 9:28 ، 17؛ لوقا 52:24؛ یوحنا 38:9) ولی هرگز آنانی را که او را می پرستیدند سرزنش نکرد. اگر عیسی مسیح خدا نبود، اجازه نمی داد مَردُم او را بپرستند. بطور یقین او نیز، به مانند فرشته ای که با یوحنا سخن گفت، به آنان تعلیم می داد که او را نپرستند. کتابمقدس شامل آیات و بخشهای فراوانی است که به الوهیت عیسی اشاره می کنند.

مُهم تربن دلیل خدا بودن عیسی این است که اگر او خدا نباشد، مرگ او به عنوان یک انسان مَحض نمی تواند برای پرداخت جریمۀ گناهان همۀ جهان بسنده و کافی باشد (اول یوحنا 2:2). تنها خدا قادر بود اینچنین جریمۀ سنگینی را پرداخت نماید. تنها خدا می توانست گناهان جهان را بر خود گرفته (دوم قرنتیان 21:5)، بمیرد، و با برخاستنش از مردگان پیروزی خود را بر گناه و مرگ اعلام نماید

Advertisements
This entry was published on February 20, 2013 at 4:44 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: