arianpersian

پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده

پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده بهترین تصمیم زندگی شما بوده و خواهد بود. این آغاز زندگی تازه در مسیح میباشد. یک زندگی وافر و پر از آرامش، امید و شادی حقیقی. کتاب مقدس میگوید که با ایمان آوردن به عیسی مسیح، فرزند خدا شمرده میشوید. چونکه این مقام بسیار عظیمی است، اطلاعات بسیاری باید در مورد این زندگی تازه داشته باشید و قدمهای زیادی باید برداشت

شما به خانواده الهی پذیرفته شده ایدazadi

در انجیل آمده است که به سبب گناه، بین انسان و خدا دشمنی به وجود آمده است. ولی توسط قربانی عیسی مسیح، ما با خدا صلح و آشتی کردیم. مسیح خود صلح ماست و ما را با خدا آشتی داد و به واسطۀ صلیب خود آن دشمنی بین خدا و انسان را از میان برد. عیسی مسیح آمد و بشارت صلح را به ما رسانید. به واسطه مسیح است که ما به خدای پدر دسترسی داریم. ما نه تنها از این صلح برهه دار هستیم، بلکه به خانواده الهی نیز پذیرفته شده ایم. «به همۀ کسانی که او را پذیرفتند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر‌کس که به نام او ایمان آورد. ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم! و چنین نیز هستیم

آنگاه که پیامِ حقیقت، یعنی بشارتِ نجات خود را شنیدید؛ و در او نیز چون ایمان آوردید، با روح‌القدسِ موعود مُهر شدید، که بیعانۀ میراث ماست برای تضمین رهایی آنان که از آنِ خدایند

خدا شما را شایستۀ سهیم شدن در میراث مقدّسان در قلمرو نور گردانیده است. زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است، که در او از رهایی، یعنی آمرزش گناهان، برخورداریم

اگر فرزندانیم، پس وارثان نیز هستیم، یعنی وارثان خدا و هم ‌ارث با مسیح

خدا وعده‌های عظیم و گرانبهای خود را به ما بخشیده، تا از طریق آنها شریک طبیعت الهی شوید

از راه ایمان نجات یافته‌اید

تنها راه رستگاری، ایمان به عیسی مسیح است که بر روی صلیب برای نجات ما جان خود را قربانی کرد و ما را باز خرید نمود. «می‌دانیم که انسان نه با اعمال شریعت، بلکه با ایمان به عیسی مسیح پارسا شمرده می‌شود.» ایمان داشتن به عیسی مسیح یعنی پذیرش مرگ او به عنوان قربانی بر روی صلیب است که جریمه گناهان ما را پرداخته است. ما واقعا لیاقت رستگاری نداریم. بنابراین، پذیرفتن نجات به عنوان هدیه تنها راهی میباشد که یک شخص توسط آن میتواند نجات بیابد. «به فیض و از راه ایمان نجات یافته‌اید – و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست – و نه از اعمال، تا هیچ‌کس نتواند به خود ببالد

رستگاری یک هدیه رایگان است و ما نمیتوانیم با اعمال نیکو و رعایت قوانین مذهبی پارسا شمرده شویم. ما فقط با ایمان به عیسی مسیح، مرگ و قیام او از مردگان از آمرزش گناهان داریم

احساسات شما نقشه وضعيت نما نمیباشد

احساسات قوت قلب دهنده بسیار دلپذیر هستند ولی وضعيت نجات ما را ثابت نمیکنند. گاهی حس خواهید کرد که خدا به شما خیلی نزدیک است و گاه به گاهی هم او را هیچ حس نخواهید کرد. ولی فراموش نکنید که خدا وعده داده است که: «تو را هرگز وا‌نخواهم گذاشت، و هرگز فراموش نخواهم کرد.» همیشه به خاطر بسپارد که یک ایماندار مسیحی با ایمان زندگی میکند نه با احساسات خود. در کتاب مقدس آمده است: «ما این امور را نه با دیدن بلکه با ایمان باور میکنیم

امکان هست که شما شک داشته باشید

یکی از چیزهای عادی که به یک نو ایمان اتفاق می افتد، این است که شیطان سعی میکند که در گوش آنان شک و تردید پچ پچ کند: “خدا تو را دوست ندارد.” و یا “گناهان تو آنقدر زیاد است که خدا تو را نبخشیده است.” ولی به این دروغها و فریب کاریها اهمیت ندهید. اگر به عیسی مسیح ایمان آوردید، پس آمرزش گناهان و نجات یافتید اگر حس میکنید یا نه. وعده کلام خدا چنین به ما اطمینان میدهد: «اگر به زبان خود اعتراف کنی «عیسی خداوند است» و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. زیرا در دل است که شخص ایمان می‌آورد و پارسا شمرده می‌شود، و با زبان است که اعتراف می‌کند و نجات می‌یابد

گناهان شما آمرزیده شده اند

معنی توبه عوض کردن فکر دربارۀ گناه و دستکشی از آن میباشد. پس وقتی شما از گناهان خود توبه کردید، عیسی مسیح شما را بخشید و شما را از اسارت به بند گناه آزاد کرد ولو هر گناهی انجام داده بودید. «اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد

خدا تمام گناهانم را می آمرزد و همه مرضهایم را شفا میبخشد. جان مرا از مرگ می رهاند و با محبت و رحمت خود مرا برکت می دهد و مرا با نعمت های خود سیر می کند. خداوند بخشنده و مهربان است؛ او دیر غضب و پر محبت می باشد. خداوند همیشه توبیخ و تنبیه نمی کند و تا ابد خشمگین نمی ماند. او با ما مطابق گناهانمان عمل ننموده و آنچنان که سزاوار بوده ایم، ما را به سزای اعمالمان نرسانده است. زیرا به اندازه ای که آسمان از زمین بلندتر است، به همان اندازه رحمت خداوند بر کسانی که او را گرامی نی دارند عظیم می باشد! به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است به همان اندازه خداوند گناهان مر را از ما دور کرده است! همانطوری که یک پدر فرزندانش را دوست دارد، همچنان خداوند نیز کسانی را که او را گرامی میدارند دوست دارد«

ما به واسطۀ خون عیسی مسیح رهایی یافته‌ایم، که این همان آمرزش گناهان است، که آن را به اندازۀ غنای فیض خود، همراه با حکمت و فهم کامل، به‌فراوانی به ما بخشیده است

کامل نیستید؛ فقط بخشیده شدید

ایمان به عیسی مسیح بخشش دعا برای شما فراهم کرده است ولی این دلیل نیست که دیگر اشتباهاتی نکنید. هدف شما بعد از ایمان آوردن باید این باشد که برای مسیح زندگی کنید نه برای خواستهای گناه آلود جسمانی ذات قبلی. نه به شیطان و نه به مردم این اجازه را بدید که شما را برای اشتباهات خود محکوم کنند. «فرزندانم، این را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید. امّا اگر کسی گناهی کرد، شفیعی نزد پدر داریم، یعنی عیسی مسیح پارسا. او خودْ کفّارۀ گناهان ما است، و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان تمامی جهان نیز

وقتی اشتباهی کردید، خدا توسط روح القدس شما را تادیب خواهد کرد ولی طبق کلام خود، هرگز شما را محکوم نمیکند: «اکنون برای آنان که در مسیحْ عیسی هستند، دیگر هیچ محکومیتی نیست

او شما را تا به آخر استوار نگاه خواهد داشت، تا در روز ظهور خداوندمان عیسی مسیح بری از هر ملامت باشید. امین است خدایی که شما را به رفاقت با پسرش، خداوند ما عیسی مسیح، فراخوانده است

آزادی از بند گناه

عیسی مسیح در انجیل در مورد بند گناه چنین گفته است: «کسی که گناه می‌کند، غلام گناه است». اما عیسی آمد تا مردم را از هر اسارت آزاد کند. این آزادی با شناخت عیسی مسیح شروع میشود. مسیح یک فیلسوف نیست; او زنده است و در آسمان برای شما شفاعت میکند. در انجیل، ‌عیسی مسیح نجات دهنده موعود خوانده شده است: «روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم، و سال لطف خداوند را اعلام نمایم

مسیح است منبع زندگی

نان حیات من هستم. هر‌که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود، و هر‌که به من ایمان آوَرَد هرگز تشنه نگردد«

هر‌که تشنه است، نزد من آید و بنوشد. هر‌که به من ایمان آوَرَد، همانگونه که کتاب می‌گوید، از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد

نان خدا آن است که از آسمان نازل شده، به جهان حیات می‌بخشد.» پس گفتند: «این نان را همواره به ما بده.» عیسی به آنها گفت: «نان حیات من هستم. هر‌که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود، و هر‌که به من ایمان آوَرَد هرگز تشنه نگردد

زندگی پیروزمندانه در عیسی مسیح

هر‌که از خدا زاده شده است، بر دنیا غلبه می‌یابد و این است غلبه‌ای که دنیا را مغلوب کرده است، یعنی ایمان ما

قدرت هر‌چیز را دارم در او (عیسی مسیح) که مرا نیرو می‌بخشد«

در همۀ این امور ما برتر از پیروزمندانیم، به‌واسطۀ او که ما را محبت کرد

شما، ای فرزندان، از خدا هستید و بر آنها غلبه یافته‌اید، زیرا آن (عیسی مسیح) که در شماست بزرگتر   است از آن که در دنیاست

Advertisements
This entry was published on February 20, 2013 at 12:31 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: