arianpersian

خدای شما کیست

2351639827_10c7b0cc13

 
در این مقاله شما با شخصیت خدای زنده و حقیقی در یهود و مسیحیت و با یکی از نام های او؛عملکرد این نام در زندگی انسان،قدرت این نام،چگونگی عمل آن،تاثیر آن و بهره گیری آن در زندگی روزانه  آشنا می شوید. با دیدن زندگی انسانهایی نمونه برگرفته از اسناد کتابمقدس شما با خدایی متحرک،پویا، زنده و  تبدیل کننده آشنا می گردید که چگونه نیاز و خواستۀ فرزندان خود را می دانسته،شنیده و در زمان مناسب و کامل به آن نیاز، پاسخی سزاوار و مکمل داده است که آن پاسخ چهره و قلب زندگی انسانها را چنان متغییر ساخته، که تا به امروز برای ما باقی مانده ،ثبت شده تا ما آن را بخوانیم و از آن درس عبرت بگیریم. آن خدای دیروز ،همین خدای امروز هم هست. امید ما این است که در پایان این مقاله شما قلب خود را به او باز کرده تا او یهوه  یایرای شما گردد و شما قوم او گردید. آمین
Advertisements
This entry was published on March 5, 2013 at 6:46 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: