arianpersian

مسیح چه احکامی را برای شاگردانش قرار داد

«گمان مبريد كه آمده ام تا تورات موسي و نوشته هاي ساير انبياء را منسوخ كنم . من آمده ام تا آنها را تكميل نمايم و به انجام رسانم . 18 براستي به شمامي گويم كه از ميان احكام تورات ، هر آنچه كه بايد عملي شود، يقيناً همه يك به يك عملي خواهند شد. 19 پس اگر كسي ازكوچكترين حكم آن سرپيچي كند و به ديگران نيز تعليم دهد كه چنين كنند، او در ملكوت آسمان از همه كوچكتر خواهد بود. اما هر كه احكام خدا را اطاعت نمايد و ديگران را نيز تشويق به اطاعت كند، در ملكوت آسمان بزرگ خواهد بود. 20 «اين را نيز بگويم كه تا شما بهتر از علما و پيشوايان دين يهود نشويد، محال است بتوانيد وارد ملكوت آسمان گرديد.

                                                                                              انجیل متی 5 :17تا 20

748475491_bd911c6e98

حکم قتل بنابر نظرعیسی مسیح

21 شنيده‌ايد که به پيشينيان گفته شده، قتل مکن، و هر‌که قتل کند، سزاوار محاکمه خواهد بود.
22 امّا من به شما مي‌گويم، هر‌که بر برادر خود خشم گيرد، سزاوار محاکمه است؛ و هر‌که به برادر خود راقا گويد، سزاوار محاکمه در حضور شوراست؛ و هر‌که به برادر خود احمق گويد، سزاوار آتش جهنم بُوَد.
23 پس اگر هنگام تقديم هديه‌ات بر مذبح، به‌‌ياد آوردي که برادرت از تو شکايتي دارد،
24 هديه‌ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتي کن و سپس بيا و هديه‌ات را تقديم نما.
25 با شاکيِ خود که تو را به محکمه مي‌برد، تا هنوز با وي در راه هستي، صلح کن، مبادا تو را به قاضي سپارد و قاضي تو را تحويل نگهبان دهد و به زندان بيفتي.
26 آمين، به تو مي‌گويم که تا شاهي آخر را نپردازي، از زندان به‌‌در‌نخواهی آمد                                                                                                                       انجیل متی 5 :21تا26

حکم زنا بنابر نظرعیسی مسیح

27 «گفته شده است كه زنا مكن . 28 ولي من مي گويم كه اگر حتي با نظر شهوت آلود به زني نگاه كني ، همان لحظه در دل خود با او زنا كرده اي . 29 پس ، اگر چشمي كه برايت اينقدر عزيزاست ، باعث مي شود گناه كني ، آن را از حدقه درآور و دور افكن . بهتر است بدنت ناقص باشد، تا اين كه تمام وجودت به جهنم بيفتد. 30 و اگر دست راستت باعث مي شود گناه كني ، آن را ببر و دور بينداز. بهتر است يك دست داشته باشي ، تا اينكه با دو دست به جهنم بروي . 31 «گفته شده است : اگر كسي مي خواهد از دست زنش خلاص شود، كافي است طلاقنامه اي بنويسد وبه او بدهد. 32 اما من مي گويم هر كه زن خود را بدون اينكه خيانتي از او ديده باشد، طلاق دهد و آن زن دوباره شوهر كند، آن مرد مقصر است زيرا باعث شده زنش زنا كند؛ و مردي نيز كه با اين زن ازدواج كرده ، زناكار است .
                                                                                             انجیل متی 5 :27تا 32

حکم قسم بنابر نظرعیسی مسیح

33 «باز گفته شده كه قسم دروغ نخور و هرگاه به نام خدا قسم ياد كني ، آن را وفا كن . 34 اما من مي گويم : هيچگاه قسم نخور، نه به آسمان كه تخت خداست ، 35 و نه به زمين كه پاي انداز اوست ، و نه به اورشليم كه شهر آن پادشاه بزرگ است ؛ به هيچيك از اينها سوگند ياد نكن . 36 به سر خود نيز قسم مخور، زيرا قادر نيستي مويي را سفيد يا سياه گرداني . 37 فقط بگو: «بلي » يا «نه ». همين كافي است . اما اگر براي سخني كه مي گويي ، قسم بخوري ، نشان مي دهي كه نيرنگي در كار است

                                                                                         انجیل متی 5 :33تا 37

حکم قصاص بنابر نظرعیسی مسیح

38 «گفته شده كه اگر شخصي چشم كسي را كور كند، بايد چشم او را نيز كور كرد و اگر دندان كسي را بشكند، بايد دندانش را شكست . 39 اما من مي گويم كه اگر كسي به تو زور گويد، با او مقاومت نكن ؛ حتي اگر به گونه راست تو سيلي زند، گونه ديگرت را نيز پيش ببر تا به آن نيز سيلي بزند. 40 اگر كسي تو را به دادگاه بكشاند تا پيراهنت را بگيرد، عباي خود را نيز به او ببخش . 41 اگر يك سرباز رومي به تو دستور دهد كه باري را به مسافت يك ميل حمل كني ، تو دو ميل حمل كن . 42 اگر كسي از تو چيزي خواست ، به او بده ؛ و اگر از تو قرض خواست ، او را دست خالي روانه نكن.                                                                                        انجیل متی 5 :38تا 42

محبت کردن به دیگران

43 «شنيده ايد كه مي گويند با دوستان خود دوست باش ، و با دشمنانت دشمن ؟ 44 اما من مي گويم كه دشمنان خود را دوست بداريد، و هر كه شما را لعنت كند، براي او دعاي بركت كنيد؛ به آناني كه از شما نفرت دارند، نيكي كنيد، و براي آناني كه به شما ناسزا مي گويند و شما را آزار مي دهند، دعاي خير نماييد. 45 اگر چنين كنيد، فرزندان راستين پدر آسماني خود خواهيد بود، زيرا او آفتاب خود را برهمه مي تاباند، چه بر خوبان ، چه بر بدان ؛ باران خود را نيز بر نيكوكاران و ظالمان مي باراند. 46 اگر فقط آناني را كه شما را دوست مي دارند، محبت كنيد، چه برتري بر مردمان پست داريد، زيرا ايشان نيز چنين مي كنند. 47 اگر فقط با دوستان خود دوستي كنيد، با كافران چه فرقي داريد، زيرا اينان نيز چنين مي كنند. 48 پس شما كامل باشيد، همانگونه كه پدر آسماني شما كامل است .»

                                                                                                      انجیل متی 5 :43تا 48

خداوند گناه را علاج می کند

زيرا هر كه گناه كند، تنها دستمزدي كه خواهد يافت ، مرگ است ؛ اما هر كه به خداوند ما عيسي مسيح ايمان آورد، پاداش او از خدا زندگي جاويد است

                                                                                                 رومیان ۲۳:۶

5 اما اگر كسي از شما طالب حكمت و فهم براي درك اراده و خواست خداست ، بايد دعا كند و آن را از خدا بخواهد؛ زيرا خدا خرد و حكمت را به هر كه از او درخواست كند، سخاوتمندانه عطا مي فرمايد بدون اينكه او را سرزنش نمايد. 6 اما وقتي از او درخواست مي كنيد، شك به خود راه ندهيد، بلكه يقين داشته باشيد كه خدا جواب دعايتان را خواهد داد؛ زيرا كسي كه شك مي كند، مانند موجي است در دريا كه در اثر وزش باد به اينسو و آنسو رانده مي شود.

                                                                                              یعقوب ۵:۱و۶

9 درواقع ، اگر انسان با زبان خود نزد ديگران اقرار كند كه عيسي مسيح خداوند اوست و در قلب خود نيز ايمان داشته باشد كه خدا او را پس از مرگ زنده كرد، نجات خواهد يافت . 10 زيرا بوسيله ايمان قلبي است كه شخص رضايت خدا را حاصل مي كند؛ و بعد هنگامي كه در برابر ديگران ايمان خود را به زبان مي آورد، نجات خود را تأييد مي نمايد

                                                                                                رومیان ۹:۱۰و۱۰

Advertisements
This entry was published on March 5, 2013 at 6:39 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: