arianpersian

فلسفه اخلاق مسیحی

1) ده فرمان‏

2) مسیحیت و خشونت‏

3)موعظه بالای کوه‏

1) ده فرمان فهرستی از دستورات مذهبی است که طبق کتاب‌های سفر خروج و سفر تثنیه از جانب خدا، بر موسی در محلی به نام کوه سینا وحی شد. به باور یهودیان و مسیحیان، این احکام بر دو لوح سنگی حک شدند و موسی آن‌ها را برای قوم بنی اسرائیل خواند.
این فرمان‌ها محور شریعت یهود بوده و تمام احکام شریعت نیز در همین فرمان‌ها ریشه دارد. قوم اسرائیل با پذیرفتن این فرمان‌ها با خدا هم‌پیمان می‌شود. در قرآن کریم نیز به الواح یا همان دو لوح ده فرمان اشاره شده است. ده فرمان در باب ۲۰ سفر خروج و در باب پنجم سفر تثنیه، به طور منظم و با تفاوت‌هایی بسیار اندک، و در جای جای تورات، به گونه‌ای پراکنده ذکر شده است.

فرمان‌ها
من خداوند خالق تو هستم که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد ساختم.
تو را معبود دیگری جز من نباشد. هیچ تصویری از آنچه در آسمان و یا بر روی زمین و یا در آب است، نساز و آنها را پرستش ننما.
نام خدای خالقت را بیهوده بر زبان نیاور (از آن سوءاستفاده نکن).
روز شنبه را به یاد داشته باش تا آن را مقدس بداری.
پدر و مادرت را احترام بگذار.
قتل نکن و به مردم ظلم نکن.
زنا نکن.225895_1779322359015_1118078077_31582765_3091097_n
دزدی نکن.
در مورد همنوعت شهادت دروغ نده.
چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش.

2)انجیل متی 26: 47 – 56
47عیسی هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا، یکی از دوازده حواری، همراه گروه کثیری از کسانی که سران کاهنان و مشایخ قوم فرستاده بودند به آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر و چماق مسلّح بودند. 48آن شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده و گفته بود: «کسی را که می بوسم همان شخص است، او را بگیرید.» 49پس یهودا فوراً به طرف عیسی رفت و گفت: «سلام ای استاد» و او را بوسید. 50عیسی در جواب گفت: «ای رفیق، کار خود را زودتر انجام بده.» در همین موقع آن گروه جلو رفتند و عیسی را دستگیر کرده، محکم گرفتند. 51در این لحظه یکی از کسانی که با عیسی بودند، دست به شمشیر خود برد، آن را کشید و به غلام کاهن اعظم زده گوش او را برید. 52ولی عیسی به او فرمود: «شمشیر خود را غلاف کن. هرکه شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود. 53مگر نمی دانی که من می توانم از پدر خود بخواهم که بیش از دوازده لشکر از فرشتگان را به یاری من بفرستد؟ 54در آن صورت پیشگویی های کتاب مقدّس چگونه تحقّق می باید؟» 55آنگاه عیسی رو به جمعیّت کرده گفت: «مگر می خواهید یک راهزن را بگیرید که این طور مسلّح با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید؟ من هر روز در معبد بزرگ می نشستم و تعلیم می دادم و شما دست به سوی من دراز نکردید، 56امّا تمام این چیزها اتّفاق افتاد تا آنچه انبیا در کتاب مقدّس نوشته اند به انجام رسد.» در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده، گریختند.

3)موعظه بالای کوه، یکی از معروفترین بخشهای «انجیل» تعلیمات و سخنانی است که عیسی مسیح بر فراز یکی از کوههای اطراف شهر جلیل معروف به کوه زیتون و خطاب به شاگردان خود و گروه بسیاری از مرد و زن و پیر و جوان از تمام یهودیه و اورشلیم که کنارة دریای صور و صیدون به مشایعت او آمده بودند، بیان نمود. «موعظه بالای کوه» برای محققین و تاریخ نویسان در طول سده‌های پس از آغاز جریان انتشار مسیحیت، اهمیت بالایی داشته و دارد زیرا چندین مورد از تعالیم اصلی مسیحیت را شامل می‌شود.

انجیل متی 5: 1 – 48
1وقتی عیسی جمعیّت زیادی را دید، به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند 2و او دهان خود را گشوده به آنان چنین تعلیم داد: 3«خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند زیرا، پادشاهی آسمان از آن ایشان است. 4«خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلّی خواهند یافت. 5«خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. 6«خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی خدایی هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. 7«خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت را خواهند دید. 8«خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. 9«خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. 10«خوشا به حال کسانی که در راه نیکی آزار می بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. 11«خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می کنند و آزار می رسانند و به ناحق هرگونه افترایی به شما می زنند. 12خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است، چون همین طور به انبیای قبل از شما نیز آزار می رسانیدند. 13«شما نمک جهان هستید ولی هرگاه نمک مزّه خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد، جز آنکه بیرون ریخته پایمال مردم شود. 14«شما نور جهان هستید. نمی توان شهری را که بر کوهی بنا شده است، پنهان کرد. 15هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ پایه قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. 16نور شما نیز باید همین طور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را ستایش نمایند. 17«فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و نوشته های انبیا را منسوخ نمایم. نیامده ام تا منسوخ کنم، بلکه تا به کمال برسانم. 18یقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و نقطه ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همه آن به انجام برسد. 19پس هرگاه کسی حتّی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمان پست ترین فرد محسوب خواهد شد. حال آنکه هرکس شریعت را نگاه دارد و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. 20بدانید که تا نیکی شما از نیکی علما و فریسیان بیشتر نباشد، به پادشاهی آسمان وارد نخواهید شد. 21«شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد: قتل نکن و هرکس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد. 22امّا من به شما می گویم: هرکس نسبت به برادر خود عصبانی شود، محکوم خواهد شد و هرکه برادر خود را ابلَه بخواند، به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را احمق بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود. 23پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، 24هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خویش را تقدیم کن. 25«با مدّعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما وگرنه آن مدّعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی تو را به دست زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد. 26یقین بدان که تا ریال آخر را نپردازی، آزاد نخواهی شد. 27«شنیده اید که گفته شده: زنا نکن 28امّا من به شما می گویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند در دل خود با او زنا کرده است. 29پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می شود، آن را بیرون آور و دورانداز؛ زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم افکنده شوی. 30اگر دست راستت تو را گمراه می سازد، آن را ببر و دور انداز؛ زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی. 31«همچنین گفته شده: هرگاه مردی زن خود را طلاق دهد، باید طلاقنامه ای به او بدهد. 32امّا من به شما می گویم: هرگاه کسی زن خود را جز به علّت زنا طلاق دهد، او را به زنا کاری می کشاند و هرکس با چنین زنی ازدواج نماید، زنا می کند. 33«همچنین شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شده: قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما. 34امّا من می گویم به هیچ وجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، 35نه به زمین زیرا که پای انداز اوست، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است 36و نه به سر خود، زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه یا سفید کنی. 37سخن شما فقط بلی یا خیر باشد. زیاده بر این از شیطان است. 38«شنیده اید که گفته شده: چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان. 39امّا من به شما می گویم به کسی که به تو بدی می کند بدی نکن و اگر کسی بر گونه راست تو سیلی می زند، گونه دیگر خود را به طرف او بگردان. 40هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند، کت خود را هم به او ببخش. 41هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک کیلومتر راه مجبور نماید دو کیلومتر با او برو. 42به کسی که از تو چیزی می خواهد ببخش و از کسی که تقاضای قرض می کند، روی نگردان. 43«شنیده اید که: همسایه ات را دوست بدار و با دشمن خویش دشمنی کن. 44امّا من به شما می گویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما آزار می رسانند دعا کنید. 45به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان، یکسان می تاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران می باراند. 46اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند، چه اجری دارید؟ مگر باجگیران همین کار را نمی کنند؟ 47اگر فقط به دوستان خود سلام کنید چه کار فوق العاده ای کرده اید؟ مگر بی دینان همین کار را نمی کنند؟ 48پس شما باید کامل باشید همان طور که پدر آسمانی شما کامل است.

انجیل متی 6: 1 – 34
1امّا تو وقتی روزه می گیری، سر خود را شانه کُن و صورت خود را بشوی 2تا مردم از روزه تو باخبر نشوند، بلکه فقط پدر تو که در نهان است، آن را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد. 3«گنجهای خود را بر روی زمین، جایی که بید و زنگ به آن زیان می رساند و دزدان نقب زده آن را می دزدند، ذخیره نکنید. 4بلکه گنجهای خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که بید و زنگ به آن آسیبی نمی رسانند و دزدان نقب نمی زنند و آن را نمی دزدند، ذخیره کنید. 5زیرا هرجا گنج توست، دل تو نیز در آنجا خواهد بود. 6«چراغ بدن، چشم است. اگر چشم تو سالم باشد، تمام وجودت روشن است 7امّا اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر آن نوری که در توست تاریک باشد، آن،چه تاریکی عظیمی خواهد بود! 8«هیچ کس نمی تواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال. 9«بنابراین به شما می گویم: برای زندگی خود نگران نباشید، که چه بخورید و یا چه بیاشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. 10به پرندگان نگاه کنید: آنها نه می کارند، نه درو می کنند و نه در انبارها ذخیره می کنند، ولی پدر آسمانی شما روزیِ آنها را می دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ 11کدام یک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیافزاید؟ 12«چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسن های صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو می کنند، آنها نه زحمت می کشند و نه می ریسند. 13ولی بدانید که حتّی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلالش مثل یکی از آنها آراسته نشد. 14پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور ریخته می شود این طور می آراید، آیا شما را، ای کم ایمانان، بمراتب بهتر نخواهد پوشانید! 15«پس نگران نباشید و نگویید: چه بخوریم؟ چه بنوشیم؟ و یا چه بپوشیم؟ 16تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش می کنند، امّا پدر آسمانی شما می داند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. 17شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید، آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. 18پس نگران فردا نباشید، نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است. 19«مواظب باشید که وظایف دینی خود را برای جلب توجّه مردم در انظار دیگران انجام ندهید زیرا اگر چنین کنید، هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید. 20«پس هرگاه صدقه می دهی آن را با ساز و کرنا اعلام نکن، چنانکه ریاکاران در کنیسه ها و خیابانها می کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. یقین بدانید که آنان اجر خود را یافته اند! 21و امّا تو، هرگاه صدقه می دهی، نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند آگاه شود. 22از صدقه دادن تو کسی با خبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد. 23«وقتی دعا می کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های خیابانها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافته اند! 24هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت، در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد. 25در وقت دعا مانند بت پرستان وِردهای بی معنی را تکرار نکنید، آنان گمان می کنند با تکرار زیاد، دعایشان مستجاب می شود. 26پس مثل ایشان نباشید زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آنکه از او بخواهید می داند. 27پس شما این طور دعا کنید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدّس باد. 28پادشاهی تو بیاید. اراده تو همان طور که در آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود. 29نان روزانه ما را امروز به ما بده. 30خطایای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران خود را می بخشیم. 31ما را در وسوسه ها میاور بلکه ما را از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. 32«چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. 33امّا اگر شما مردم را نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید. 34«وقتی روزه می گیرید مانند ریاکاران، خودتان را پریشان نشان ندهید. آنان قیافه های خود را تغییر می دهند تا روزه دار بودن خود را به رُخ دیگران بکشند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافته اند!

انجیل متی 7: 1 – 29
1«درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. 2همان طور که شما دیگران را محکوم می کنید خودتان نیز محکوم خواهید شد. با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. 3چرا پرِ کاهی را که در چشم برادرت هست می بینی، ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ 4یا چگونه جرأت می کنی به برادر خود بگویی: اجازه بده پر کاه را از چشمت بیرون آورم حال آنکه خودت چوب بزرگی در چشم داری. 5ای ریاکار، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور، آنگاه درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. 6آنچه مقدّس است به سگان ندهید و مرواریدهای خود را جلوی خوکها نریزید. مبادا آنها را زیر پا لگدمال کنند و برگشته شما را بدَرَند. 7«بخواهید، به شما داده خواهد شد. بجویید، پیدا خواهید کرد. در بزنید، در به رویتان باز خواهد شد. 8چون هرکه بخواهد، به دست می آورد و هرکه بجوید، پیدا می کند و هرکه در بزند، در به رویش باز می شود. 9آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد، سنگی به او بدهد؟ 10و یا وقتی ماهی می خواهد، ماری در دستش بگذارد؟ 11پس اگر شما که انسانهای شریری هستید، می دانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود! 12با دیگران همان طور رفتار کنید که می خواهید آنها با شما رفتار کنند. این است خلاصه تورات و نوشته های انبیا. 13«از درِ تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند، بسیارند 14امّا دری که به حیات منتهی می شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم، کم هستند. 15«از انبیای دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند، ولی در باطن گرگان درّنده اند. 16آنان را از کارهایشان خواهید شناخت. آیا می توان از بوته خار، انگور و از خاربن، انجیر چید؟ 17همین طور درخت خوب میوه خوب به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. 18درخت خوب نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت بد میوه خوب. 19درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را می برند و در آتش می اندازند. 20بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. 21«نه هرکس که مرا «خداوندا، خداوندا» خطاب کند به پادشاهی آسمان وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. 22وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت: خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوّت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ 23آنگاه آشکارا به آنان خواهم گفت: من هرگز شما را نشناختم. از من دور شوید، ای بدکاران. 24«پس کسی که سخنان مرا می شنود و به آنها عمل می کند، مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. 25باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه فشار آورد، امّا آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. 26«امّا هرکه سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد. 27باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه فشار آورد و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود!» 28وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید مردم از تعالیم او متحیّر شدند 29زیرا او بر خلاف روش علما، با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم می داد

Advertisements
This entry was published on April 4, 2013 at 1:30 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: