arianpersian

عهدی تازه ، برای خوانده شدگان وعده میراث ابدی

در کتاب عبرانیان انجیل مقدس  باب ۹ آیه پانزده می خوانیم : و از این‌ جهت‌ او متوسط‌ عهد تازه‌ای‌ است‌ تا چون‌ موت‌ برای‌ کفاره‌ تقصیرات‌ عهد اول‌ بوقوع‌ آمد، خوانده‌شدگان‌ وعده‌ میراث‌ ابدی‌ را بیابند.آمین    او تمامی احساسات، وسوسه ها، آرزوها، ضعفها و مسائل ما انسانها را تجربه نمود (عبرانیان ۲: ۱۵، ۱۸؛ ۴: ۱۵). او همچنین زیر شریعت متولد گشت. خدا، بخشندۀ شریعت، خود به صورت یک انسان به میان مردمش آمد و خود را تحت قیمومیت شریعت خویش قرار داد. او توانست از تمامی مفاد شریعت به طور کامل اطاعت نماید. نه فقط این، بلکه بهای گناهان ما را پرداخت. او با قیمت خون خود و با بذل جان خویش بهای گناهان ما را پرداخت چرا؟ زیرا که مزد گناه موت است (رومیان ۶: ۲۳). او خودِ خدا بود که برای نجات انسانها ( فرزندان گمشده) در عیسی مسیح تجسم یافت. بله گلهای باغ پدر آسمانی ، تنها توسط شاهکار و نقشه عظیم او در عیسی مسیح هست که میتوانیم به خانه پدری راه یابیم.  عیسی قادر است که ما را نجات بخشد، زیرا که اومتوسطی است در میان انسان و خدا. به همین جهت انسانها تنها، به وسیلۀ ایمان به عیسی مسیح، آمرزیده خواهند شد و گناهکاران فقط به وسیلۀ عیسی مسیح با خدا مصالحه خواهند نمود ( رومیان ۵: ۱ ).                              چگونه مسیح میان ما و خدا میانجیگری خواهد کرد؟ او با مرگ خود بهای گناهان انسانهای گناهکار را پرداخت. او به عوض ما مجازات شد تا بتوانیم با ایمان به او از عذاب و تنبیه گناهان خود نجات یابیم . زمانی که مرتکب گناه شویم مزد عمل خود را که موت باشد دریافت خواهیم نمود. ولی حیات جاودانی و نجات را با کار نمی توان حاصل نمود. خدا نجات را بعنوان دستمزد کارهای نیکویمان بما نخواهد داد. نجات و “حیات جاودانی”، “نعمت خدا” می باشد. خدا هرگز “نعمت” را بعنوان دستمزد به کسی نمی دهد بلکه آن را به فرزندانش هدیه می نماید. خصوصیت هدیه اینست که هدیه کننده با میل و از روی محبت خود (که در خدا آن را فیض می نامیم)، به گیرنده، چیزی را پیشکش می نماید و حیات جاودانی هدیۀ فیض خدا می باشد که در خداوند ما عیسی مسیحبما عطا گردیده است. این مسیح بود که آن هدیه را برای ما تهیه نمود، او با قیمت خون خود بهای آن را پرداخت نمود. پولس رسول در رساله به افسسیان این حقیقت را بدینگونه بیان می کند: زیرا محض فیض نجات یافته اید بوسیلۀ ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست (افسسیان ۲: ۸). ( رومیان ۶: ۲۳) .                       به وسیله مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب، گناهان ایمانداران بخشیده می گردد ایشان از بندگی گناهان خود آزاد می شوند. عیسی مسیح با مرگ خود برصلیب، متوسط عهد تازه ایگردید، عهدی که به خاطر آن خوانده شدگان وعدۀ میراث ابدی را دریافت خواهند نمود. آن «میراث ابدی» عبارت است از بخشایش گناهان، نجات و حیات ابدی . عیسی مسیح جان پاک خود را برای نجات گناهان بشریت گمشده قربانی کرد. عیسی به این جهان نیامد تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند وتا جان خود را فدای بسیاری کند (مرقس ۱۰: ۴۵). درشب آخر عمر خویش، پیش از آنکه او را به مرگ تسلیم کنند به شاگردان خود چنین فرمود: این است خون من از عهد جدید که در راه بسیاری ریخته می شود (مرقس ۱۴: ۲۴). به همین علت است که ما شهادت می دهیم که به وسیله مرگ عیسی و به خاطر خون پاک وی، نجات یافته ایم. (عبرانیان ۷: ۲۷ ). عهد قدیمی قادر نبود که انسانها را از اسارت روحانی ایشان آزاد سازد. ولی اکنون به واسطه عیسی مسیح، ما آزاد شده ایم (عبرانیان ۹: ۱۵).                         

عیسی مسیح، خود را در راه همه فدا داد و این امر شهادتی در زمان معین گردید ( غلا طیان ۴: ۴-۵ ). عیسی، خود را در راه بشر فدا کرد تا اینکه همه نجات پیدا کنند. ولی متاسفانه، همآ انسانها به او ایمان نیاورده اند و بسیاری در گناهان خود غرق خواهند ماند و هدیۀ نجات را از سوی خدا نخواهند پذیرفت. نجات، را می توان به یک مهمانی بزرگ تشبیه نمود. همه به مهمانی و ضیافت دعوت شده اند، ولی اگر کسی دعوت را نپذیرد و بر سر سفرۀ خدا ننشیند، گرسنه خواهد ماند. همچنین می توان نجات را به دارویی قوی تشبیه نمود که قدرت شفای هر مرضی را دارد. ولی اگر شخص بیمار از خوردن آن دارو امتناع ورزد، هرگز شفا نخواهد یافت.

در این راستا کلام خدا می فرماید : امروز آسمان‌ و زمین‌ را بر شما شاهد می‌آورم‌ كه‌ حیات‌ و موت‌ و بركت‌ و لعنت‌ را پیش‌ روی‌ تو گذاشتم‌؛ پس‌ حیات‌ را برگزین‌ تا تو با ذریتت‌ زنده‌ بمانی‌ (تثنیه باب سی آیه نوزده) . در فیض و آرامی و شادی این چنین میراث ابدی باشید.آمین                     دعای توبه در مسیحیت چگونه انجام می گیرد؟                                    

دوستان عزیزم هنگامی که شخصی خود را ، بعد از مدتی مطالعه و تعمق در طریق مسیحیت ، گناهکار می بیند و احتیاج به نجات دهنده دارد، این یعنی  بیداری روحانی و دیدن خود در نور و شنیدن صدای دعوت عیسی مسیح به آغوش خویش می باشد . او کافیست در حضور خدای محبت  زانو زده و دعا  کند تا آمرزیده شده حیات جاودانی بیابد. این دعا، دعای توبه نام دارد. دعای توبه ، به خودی خود چیزی را عوض نمی کند. این دعا زمانی مؤثر است که بیانگر شناخت، درک، و ایمان شخص از گناه و احتیاجش به نجات (در مسیح) باشد.
 
اولین جنبۀ دعای توبه در مسیحیت  حاوی این مطلب است که شخص فهمیده باشد که گناهکار است. رومیان 10:3 می گوید: ” چنانکه مکتوب است “کسی عادل نیست، یکی هم نی.” کتابمقدس بطور واضح تعلیم می دهد که همۀ ما گناه کرده ایم، و بخاطر گناهکار بودنمان، همۀ ما مُحتاج رحمت و آمرزش الهی می باشیم (تیطس 5:3ـ7) زیرا گناه ما را مستحق مجازات ابدی کرده است (متی 46:25). دعای توبه  در واقع خواستۀ پر التماس یک گناهکار است که از خدا می طلبد، به عوض اینکه او را بخاطر گناهانش مورد غضب و داوری قرار دهد، فیض و رحمت الهی به او عطا نماید           

دومین جنبۀ دعای توبه حاوی این مطلب است که شخص گناهکار آنچه را که خدا برای معالجۀ وضعیت گناه آلود و مُهلک ما انجام داده است، درک کرده باشد. خدا جسم پوشید و در شخص عیسی مسیح قالب انسانی بخود گرفت (یوحنا 1:1 ، 14). در حالی که زندگی زمینی وی مقدس و بدون گناه بود، تعالیمش در مورد خدا بود (یوحنا 46:8 ؛ دوم قرنتیان 21:5). او به جای ما بر روی صلیب مُرد و بدین وسیله مجازاتی را که ما مستحق آن بودیم، بر خود گرفت (رومیان 8:5). عیسی مسیح، پس از مَرگ، از مُردگان برخاست و بدین ترتیب پیروزی خود را بر گناه و مَرگ و جهنم ثابت نمود (کولسیان 15:2 ؛ اول قرنتیان باب 15). با در نظر گرفتن مطالبی که گفته شد، اگر ما فقط به عیسی مسیح ایمان آوریم، آمرزش گناهان و وعدۀ حیات ابدی به ما داده خواهد شد. در نهایت آنچه ما باید انجام دهیم این است که ایمان آوریم او به جای ما مُرد و روز سوم از مُردگان قیام نمود (رومیان 9:10ـ10). نجات ما تنها توسط فیض خدا، فقط به وسیلۀ ایمان، و تنها از طریق عیسی مسیح میسّر است. در افسسیان 8:2 می خوانیم: ” زیرا که محض فیض نجات یافته اید؛ بوسیلۀ ایمان. و این از شما نیست بلکه بخشش خداست.”
 
اعلام  دعای توبه فقط راهی است برای اینکه شخص گناهکار در حضور خدا اقرار می کند که برای نجات یافتن تنها به عیسی مسیح اعتماد دارد. “کلمات” و یا “دعای سحرآمیزی” وجود ندارد که باعث نجات شما بشود. تنها و تنها ایمان به مَرگ و قیام عیسی مسیح است که قادر است ما را نجات ببخشد. اگر شما واقعاً مفهوم گناهکار بودن و احتیاج خود به نجات را درک کرده اید، می توانید از نمونه دعای زیر به عنوان ” دعای توبه ،” برای ابراز ایمان خود استفاده کنید.
 
 
“خداوندا، می دانم که به ضّد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح، مجازاتی را که من شایستۀ آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم بوسیلۀ ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه میکنم و برای نجات فقط به تو اعتماد میکنم. تو را شکر می کنم که محض فیض عجیب خود گناهانم را بخشیده و به من حیات جاودانی داده ای. آمین.”
 
 
دوست خوب من ، اگر با تمامی قلب و تشنگی و نیاز روحانی این دعای ساده را نزد عیسی مسیح ( تجسم خدا در جسم ) اعلام نمودی ، به شما تبریک عرض می نماییم و خداوند قدوس ، پدر سرمدی را برای وجود شما فرزندش شکر گذاریم که برادر یا خواهر گمشده دیگرمان به آغوش پدر آسمانی مان در پاکی و سلامتی و حیات ابدی و شادی و آرامی ساکن گردید . پیشنهاد می کنم کتاب مقدس را هر روزه مطالعه و همچون غذای روحانی استفاده نماید . اگر در دسترس نیست ، می توانید از صفحه اصلی دانلود و یا آنلاین بخوانید . همچنین شما گل باغ پدر برادر و خواهر گرامی ، هر روزه بر صخره نجات ایران خوش آمده هستید و می توانید از دیگر مطالب و مقالات استفاده نماید و اگر سئوالاتی هم  در زمینه مسیحیت دارید با ما از طریق ( تماس با صخره نجات ایران) در میان بگذارید  . دعای قلبی ما این است که جانهای شما در محبت پدر آسمانیمان هر لحظه شیرین گردد . آمین

در شادی و برکات خداوند عشق و محبت باشید                                   

نگرانی روحانیون حکومتی از رشد کلیساهای خانگی در کشور !akhtari-iranchristian-2

افزایش تهدید و دستگیری و شکنجه شماری از مسیحیان و نوکیشان مسیحی توسط نیروهای امنیتی و قوه قضائیه جمهوری اسلامی، سند محکمی است بر خط دهی مراجع تقلید به سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی برای مقابله با گسترش و رشد مسیحیت در کشور.

« – كلیساهای خانگی اساسن اجتماع و یا جمع گروههایی هستنند كه بطور خودجوش توسط جوانان و یا از اعضای خانوادههای یکدیگر تشكیل می شوند و بدلیل گستردگی ، رشد و افزایش این نوع اجتماعات در سراسر كشور متاسفانه آمار مشخصی از آن وجود ندارد.

با افزایش فشارها و بازداشت و دستگیری افرادی كه عمومن از ادیان دیگر به مسیحیت می گروند بسیاری از این افراد بدلیل اینكه امكانی برای رفتن آنان به كلیساهای ساختمانی وجود ندارد و از طرفی هم این كلیساها تحت شدید نظارت دستگاههای امنیتی می باشند، این افراد كه از آنان بعنوان نوكیشان مسیحی نام برده می شوند ترجیح می دهند كه در گروهها و دسته های كوچك در خانه های یكدیگر جمع شده و به دعا و پرستش و یادگیری الهیات مسیحی بپردازند. این افراد كه خانه هایشان را به كلیساهای خانگی نامگذاری كرده اند بدور از هر گونه جریانات سیاسی به فراگیری آموزه های مسیحی می پردازند .

– ارتباط کلیساهای خانگی با سازمانهای مسیحی خارج از کشور

ارتباط اعضای كلیساهای خانگی با گروهها، یا با سازمانها و كلیساهای رسمی در خارج از کشور فقط به مسائل « آموزشی و تعلیم » خلاصه می شود و عمده ترین دلیل آن نیز این است كه متاسفانه مسیحیان در داخل ایران دسترسی به منابع الهیات مسیحی نداشته و مسیحیان نیز اجازه چاپ و نشر كتابهای تعلیمی و آموزشی تائید شده توسط كلیساها ی رسمی خود را از سوی مقامات و دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی ندارند. از این رو افراد و یا اعضای كلیساها از طریق ماهواره و اینترنت به این منابع تعلیمی از طریق برنامه های تلویزیونی و یا سایت های مسیحی دسترسی پیدا می كنند.

– کلیساهای خانگی به مثابه تهدید علیه نظام !

در این میان مقامات امنیتی جمهوری اسلامی عمومن این اجتماع (کلیساهای خانگی) را تهدیدی برای نظام و براندازی حکومت دانسته و پس از شناسایی، ضمن یورش و هجوم به آن مکان اقدام به بازداشت افراد می کنند که در این بین بازداشت شدگان متاسفانه با اتهامات امنیتی شدیدی مواجه خواهند بود . در طرف دیگر این موضوع دستگاه روحانیت جمهوری اسلامی متشکل از برخی روحانیون ( آیت الله ) هایی هستند که با سخنان و اظهارات مسیحیت ستیز، به گمان خود شاید بتوانند از این طریق مانع از “گسترش و جذب جوانان و خانواده ها به آئین مسیحیت شده و یا مانع از رشد روز افزون کلیساهای خانگی” در داخل كشور شوند. این روحانیون وابسته به حکومت که بقای خود را در وجود نظام می دانند، در پاره ایی اوقات از طریق تریبون های حکومتی با موج حملات و سخنان پوچ و بی اساس و ادعاهای واهی خود سعی در تحریك مسئولان و مقامات دولتی و امنیتی دارند. تا از این طریق نوکیشان مسیحی ایران را زیر فشارهای خود قرار دهند .

سایت « محبت نیوز» با اشاره به مطلب منتشره قبلی در خصوص سخنان «مسیحیت ستیز» دو تن از روحانیون حکومت ی ! طبق وعده داده شده در اینجا با ذکر فقط معرفی ( چند تن ) از روحانیون وابسته به حکومت به مواضع مسیحیت ستیز این افراد می پردازد .

– هشدار « آیت الله » ها نسبت به تشکیل ” کلیساهای خانگی” !

– جعفر سبحانی

آخوند “جعفر سبحانی” که اظهارات او به طور عمده در خبرگزاری‌های امنیتی وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری فارس منعکس می‌شود از مراجع ساکن قم می باشد وی همانند دیگر روحانیون وابسته به نظام ، چندی پیش ضمن هشدار نسبت به گسترش «کلیساهای خانگی» در جامعه، از حوزه‌های علمیه خواسته که در این زمینه هوشیار باشند. این مرجع حکومتی همچنین عنوان کرده که کلیساهای خانگی، جوانان منحرف و دور از دین را جذب کرده و سعی در القای عقاید خود به آن‌ها دارند.! وی پیش از این نیز در سخنانی هشدار داده بود که، دشمنان نظام جمهوری اسلامی تلاش دارند تا با دادن پول و امکانات، مردم از تشیع برگردانند و در منطقه «کلیساهای خانگی» تشکیل دهند …. وی افزود؛ مردم باید هوشیار باشند، مبادا اجازه دهند افرادی کلیساهای خانگی تشکیل دهند. این استادحوزه علمیه قم پیش تر نیز ضمن هشدار نسبت به افزایش گرایش جوانان به آئین مسیحیت از مسیحی شدن ۶۰۰ نفر در نيشابور خبر داد.

– وحیدخراسانی

وی از مراجع تراز اول شیعیان در ایران می باشد . وحید خراسانی در سخنرانی هایش بدفعات در مورد افزایش گرایش جوانان به مسیحیت بارها هشدار داده بود به گونه ایی که همین اظهارات ایشان سبب افزایش فشار و تهدید و دستگیری و شکنجه شماری از مسیحیان و نوکیشان مسیحی توسط نیروهای امنتیی و قوه قضائیه شد.

آخوند وحید خراسانی چندی پیش با انتقاد از ترویج مسیحیت در کشور ضمن پیامی به مسولان کشور گفت:« مردم دارند مسیحی می شوند اینها (مسئولان ) دنبال ریاست خودشان‌ هستند». وی همچنین گفت: « یكی نیست به این دستگاه بگوید این همه تبلیغات مسیحیت ضال و مضل حتی در ( شهر مذهبی ) قم به چه معناست؟ وی در انتها افزود : بساط تبلیغ مسیحیت باید از این مملكت برچیده شود والا آبرو برای … نخواهم گذاشت.»

– مصباح یزدی

وی که بی شک شهرتش برای تندروی ها و تعصبات بنیادگرایانه او در عقاید مهدویت است در اظهاراتش در راستاي مبارزه با ترویج مسيحيت، ضمن اعتراف به این موضوع گفته است : « كارهايي كه تاكنون (از سوی دولت و مقامات ) انجام گرفته و هزينه‌هايي هم كه صرف شده بازدهي نداشته است.» وی همچنین دلیل آن را بی برنامه گی و عدم نظارت از سوی دولت دانست.

– هادي جهان‌گشا

این کارشناس به اصلاح ادیان در سخنانش به گفته وی مدام از واژه مسیحیت تحریف شده استفاده میکند. وی همچنین بارها نسبت به گسترش مسیحت در جامعه هشدار داده است . آخوند “هادي جهان‌گشا” پیش تر نیز با ابراز تاسف نسبت به گسترش مسیحیت در بین جوانان تصريح كرد: «اسلام كليت دين مسيح را تاييد مي‌كند اما با توجه به درونمايه ديني تعليمات مسيحيت متاسفانه شاهد گسترش آن در بين جوانان هستيم.». جهان‌گشا با اشاره به تاكيدات علی خامنه ای مبني بر هشدار به مسئولان در مورد گسترش كليساهاي خانگي ابراز داشت : «اين مطلب اهميت جريان را نشان مي‌دهد»

– سید محمد سعیدی

آخوند سيدمحمد سعيدی، امام جمعه شهر مذهبی قم نیز در ديدار با رييس و مديران سازمان تبليغات اسلامی این استان ، ضمن هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای ايجاد «كليساهای خانگی» از مسوولان فرهنگی به‌خصوص سازمان تبليغات اسلامی خواست كه در زمينه ترويج آموزه‌های دينی و اعتقادی پيشرو باشند. وی با بيان اين‌كه «برخی از خانواده‌ها در معرض آسيب هستند !» خواستار اجرای طرح‌های تبليغی كارآمد از سوی حکومت برای پوشش دادن اين خانواده‌ها شد.

– علیرضا تراشیون

در ادامه عادت سی و سه ساله مسئولان حکومتی از توهمات بی اساس، آخوند “تراشیون” مدیر کل فرق و ادیان معاونت تبلیغ حوزه مدعی شد که دشمنان اسلام بودجه‌های کلانی برای اهداف خود در نظر گرفته‌اند، وی که نامی از این دشمنان نبرده است افزود: « این کمک ها به گونه ایی است که به برخی از « کلیساهای خانگی» در کشور که نهایتن 15 تا 20 عضو دارند، حدود 50 هزار دلار در سال مساعدت مالی می‌شود .!

این توهمات روحانیون حکومتی در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی خود تاكنون به جهت تبلبغ اسلام بطور آشكار و نهان تا كنون بسیاری از سرمایه و دارایی های ملت ایران را در بین شیعیان لبنان و افریقا و در برخی كشورهای منطقه سنی نشین خلیج فارس هزینه های بسیار كرده اند تا از این طریق به قول خودشان “اسلام شیعه” را تبلیغ كنند. هزینه و ساخت مساجد و كمك های مالی به مبلغین اسلامی در برخی كشورهای اروپایی و مسیحی آماری است كه هیچگاه در هیچ رسانه بطور علنی و آشكارا منتشر نمی شود. این موضوع در حالی است كه مسیحیان در هیچ یك از كشورهای اسلامی بخصوص ایران هم كه شاملش می شود حق ساخت و ساز كلیسا یی را ندارند.

– محسن علیزاده

آخوند محسن علیزاده که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از وی بعنوان استاد برجسته و پژوهشگر فرق شناسی نام برده است؛ وی در ارتباط با کلیساهای خانگی و فعالیت‌های بشارتی مسیحیان در ایران در اظهاراتی عجیب مدعی شد که: « مسیحیت تبشیری از مخوف‌ترین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی دنیا است ! » وی در ادامه اظهارات خود گفت: «مبشران مسیحی به جوانان می‌گویند خدا در اسلام قهار است، ترسناک است اما در مسیحیت “محبت” است. همچنین واعظین مسیحی پاسخ سئوالات شرعی و شبهات موجود در اذهان جوانان مسلمان را به نفع خود ارائه می‌دهند و به جذب این جوانان می‌پردازند.»

وی همچنین به مسئولان جمهوری اسلامی پیشنهاد داد یک کرسی در دانشگاه راه‌اندازی کنند تا اسلام واقعی را بشناسانیم . البته ایشان عنوان نكرده اند كه در طول بیش از سه دهه كه از عمر حكومت جمهوری اسلامی می گذرد مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی تا كنون در حال معرفی و نشان دادن چه اسلامی بوده اند كه از این پس می خواهند اسلام واقعی را به خصوص به جوانان بشناسانند !

– حیدر مصلحی

حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در گردهمایی که در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه برگزار شده بود، با اشاره به اینكه «كلیساهای خانگی» امروز تهدیدی برای جوانان می باشند، برای مقابله با گسترش كلیساهای خانگی در داخل كشور خبر از یك سری اقدامات جدید را داد. وی با اشاره به خطرات مسیحیت تبشیری، افزود: « مسیحیت تبشیری از طریق 20 شبکه ماهواره ای و هزاران سایت اینترنتی و ده ها موسسه صلیبی در مقاطع مختلف ضربه های سنگینی به نظام وارد کرده است.»

وزیر اطلاعات همچنین در مهرماه ۱۳۹۰ نیز نسبت به ترویج فرقه های ضاله و یا به گفته وی طرح مسیحی گری یا مسیحی سازی هشدار داده بود و از آن به عنوان ” جنگ نرم” استكبار خبر داد. وی همچنین برای مقابله با گسترش مسیحیت و کلیساهای خانگی در كشور دست به دامان حوزه های علمیه شد و خطاب به حوزویان گفت که باید وارد این عرصه شوند و جوانان را به راه راست هدایت کنند!

“طی سی و سه سالی که از عمر حکومت جمهوری اسلامی می گذرد، مقامات و مسئولان حکومتی و به ویژه آیت الله های وابسته به حكومت با موج حملات و سخنان پوچ و بی اساس و ادعاهای واهی، سعی در تحریك مقامات دولتی و امنیتی داشته‌اند”

 

در نروژ سه فرد مسلمان که صورت های خود را پوشانده بودند بر روی دو نوکیش مسیحی فارسی زبان که از اسلام به مسیحیت گرویده اند چاقو کشیدند. مهاجمین هنگام حمله فریاد “کافر” سر می دادند.

« فشار و تهدیدها هر روز برای نوكیشان مسیحی در داخل بیشتر می شود ، احکام سنگین متوجه کسانی است که از اسلام به مسیحیت گرویدند، بسیاری از نوکیشان از ایران خارج شده و به این بهانه که شاید در آزادی کشورهای غربی و بدور از هر گونه افراطی گری بتوانند در آن کشور آزادانه به عبادت خود بپردازند، اما گویا این نوکیشان مسیحی در هر کجا از سوی این متعصبین در امان نیستند.

پناهجوی مسیحی ایرانی که خواهان حقوقش بوده توسط کارفرمای ترک خود در محل کارش قسمتی از بدنش توسط آب داغ سوزانده می شود . و یا مسیحی افغان ی که از اسلام به مسیحیت گرویده بود بوسیله آب جوش و اسید توسط مسلمانان در مرکز پذیرش پناهجویان ( باز هم در نروژ) مورد حمله قرار می گیرد. این رویدادها از جمله خبرهای انتشار یافته ای است که متاسفانه نوکیشان مسیحی با این قبیل موضوعات دست به گریبان هستند.

“دولت نروژ چندی پیش اقدام به صدور رای منفی برای برخی از پرونده های نوکیشان مسیحی کرده است، با این بهانه که ایران برای مسیحیان ایرانی امن میباشد و هیچ خطری جان یا آزادی مسیحیان را در ایران تهدید نمیکند.”

با توجه به این مطلب که طی ماههای گذشته خبرهایی از وضعیت نوکیشان مسیحی در نروژ مبنی بر اینکه پرونده بسیاری از این افراد در مراحل رسیدگی با پاسخ منفی مواجه شده و دولت نروژ نیز اقدام به دیپورت این افراد میکند. بر آن شدیم تا خبری که در “ماههای گذشته” در نروژ برای دو نوکیش مسیحی اتفاق افتاده است ضمن انتشار کامل این مطلب که پیش از این برای هموطنان ما بفارسی منتشر نشده و فقط در مطبوعات نروژی انتشار یافته ضمن یادآوری مجدد این خبر، اعلام کنیم که مسیحیانی که از ادیان دیگر بخضوض اسلام به مسیحیت می گروند احتمال آن می رود تا در هر کجای دنیا از سوی اسلامگرایان افراطی مورد تهدید واقع شوند .

– سوء قصد به جان دو نوکیش مسیحی در نروژ

منابع خبری و مطبوعات نروژی گزارش دادند که این حمله در شهر هاگسوند نروژ رخ داد. دو نوکیش مسیحی در حال قدم زدند بودند که ناگهان سه فرد مسلمان در حالی که آنها را کافر می خواندند با چاقو به آنها حمله کردند و جراحاتی بر ایشان وارد کردند.

پس از این حمله، یک پرستار که در آن حوالی بود کمک های اولیه را بر روی این دو نوکیش انجام داد تا اینکه نهایتن این افراد با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.

طبق گزارش پلیس، یکی از این نوکیشان مسیحی  دو جراحت در ناحیه کمر برداشته و دیگری از ناحیه پهلو چاقو خورده است. هیچ کدام از مهاجمین هنوز دستگیر نشده اند.

این دو نوکیش مسیحی ایرانی  به دلایلی امنیتی مایل به افشای هویت خود نیستند. ایشان سالهاست در نروژ ساکن هستند. یکی از آنها در نروژ مسیحی شده و دیگری در ایران به مسیح ایمان آورده است. هر دوی ایشان در کلیسایی در محل زندگی شان فعالیت دارند.

کشیش ایشان که او نیز نخواست نامی از او برده شود، می گوید، “آنها در جمع ما بسیار فعال هستند و در جلسات ما نیز شهادت ایمانشان را داده اند.”

کشیش مذکور اطمینان دارد که انگیزه های مذهبی پشت این حمله بوده است. وی در این رابطه گفت، “من کاملن مطمئنم. مهاجمین هنگام حمله فریاد می زدند “کافر”. به همین خاطر شکی از این بابت ندارم.”

وی اظهار داشت که به هیچ وجه انتظار چنین اتفاقاتی را در هاگسوند نداشته است و گفت، “بسیار ناراحت کننده و تعجب آور است. اصلن فکر چنین چیزی را نمی کردم. تا کنون تهدیدی برای نوکیشان در این منطقه به گوشم نخورده بود.”

 
 
Advertisements
This entry was published on April 27, 2013 at 7:42 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: